خبر ۲

فهرست مطالب

این چکیده ی یک نوشته است برای تست قالب

آدرس یک صفحه نقش مهمی در تجربه کاربری هنگام لینک‌سازی و اشتراک گذاری دارد. زمانی‌که آدرس صفحه را در کپی کرده یا در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌دهیم، حروف فارسی به کاراکترهایی غیرقابل درک برای کاربر تبدیل شده و طول آدرس بیش از اندازه