تحریریه‌ی نوشدارو

دکتر معصومه بهبودی 

دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی. مدیر سایت نوشدارو.

نشانی ایمیل : info@ndarou.com

دکتر مهسا هادیپور جهرمی 

داروساز. دکترای فارماکولوژی. دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی آزاد اسلامی تهران.

نشانی ایمیل : Jahromymh@yahoo.com

دکتر مژگان میر عبدالحق 

متخصص داخلی. فوق تخصص غدد و متابولیسم. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نشانی ایمیل : m_mirabdolhagh@yahoo.com